2016 Nissan Titan XD Pro-4X

2016 Nissan Titan XD Pro-4X

Similar to the old Titan, but bulked up

2016 Nissan Titan XD Pro-4X

Let us know what you think.