2017 Niro – Blue

2017 Kia Niro Hybrid

The indication of a new direction for Kia

2017 Kia Niro Hybrid

Let us know what you think.