2016_Toyota_Prius_004_BA2CF229CA6C3E5C3F0806D53D99621B2F446199

2016,toyota,prius,hybrid,fuel economy,mpg,styling,handling

2016 Toyota Prius

2016 Toyota Prius

Let us know what you think.